Obchodné podmienky

Pri nákupe cez internetový obchod www.pacco.sk platia nasledovné obchodné podmienky:

1. Základné údaje:

Predajca : Pacco Mandala s.r.o.
Biely Potok 605
013 06 Terchová
Slovenská republika

IČO: 47546646
DIČ: 2023985975


e-mail: masazeterchova@gmail.com
tel. číslo: 0905 930 066

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61670/L

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK8702000000003230012051

BIC: SUBASKBX

2. Vymedzenie pojmov:

Kupujúci - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku podľa týchto obchodných podmienok (ďalej aj len ako kupujúci).

Predávajúci - Pacco Mandala s.r.o., so sídlom Biely Potok 60, 013 06 Žilina (ďalej aj len ako predajca).

Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávka - je návrhom kúpnej zmluvy, rozumie ňou odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky. 

3. Všeobecné ustanovenia:

3.1. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.pacco.sk.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3.3. Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

3.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

3.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke Predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

3.6. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením alebo opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

4.1. Registrácia - svojou registráciou na internetovej stránke Kupujúci prehlasuje, že:
- má viac ako 18 rokov
- všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne

Nie je povolené používať svoje používateľské meno a heslo pre viac užívateľov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za neoprávnené použitie prístupových údajov Kupujúceho treťou osobou. Ak máte podozrenie na narušenie bezpečnosti, prosím, bezodkladne kontaktujte Predávajúceho.

Registráciu môže Kupujúci kedykoľvek zrušiť e-mailom na masazeterchova@gmail.com.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek registráciu Kupujúceho pozastaviť alebo zrušiť (ak existuje podozrenie, že Kupujúci porušuje Obchodné podmienky)

4.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený záväzným akceptovaním Predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

4.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e-mailové alebo telefonické potvrdenie Predávajúceho, označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

4.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4.5. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má Predávajúci právo objednávku po dohode s Kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si Predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Všetky uvedené ceny sú konečné a vrátane DPH.

5. Zrušenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, pokiaľ nie je potvrdené prijatie jeho objednávky. Prijatie objednávky Predávajúci potvrdí odoslaním správy na e-mail Kupujúceho. Pokiaľ Predávajúci nemôže objednávku Kupujúceho vybaviť, oznámi mu dôvod nevybavenia objednávky. Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len so súhlasom Predávajúceho a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na tel. čísle: 0905 930 066, alebo e-mailom na masazeterchova@gmail.com, stačí uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

6. Práva a povinnosti Predávajúceho:

6.1. Predávajúci je povinný: a) dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

7. Práva a povinnosti Kupujúceho:

7.1. Kupujúci je povinný: a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Dodacie podmienky:

8.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 1-7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. V prípade tovaru, u ktorého je vyznačená dostupnosť "na objednávku" sa tento tovar objednáva až na základe objednávky Kupujúceho a dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2- 4 týždňov.

8.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie.

8.4. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

8.5. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať Kupujúcemu nový tovar.

9. Kúpna cena:

9.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

9.3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

9.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

9.5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

9.7. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

10. Spôsob úhrady ceny za tovar:

Kupujúci má na výber z troch spôsobov úhrady ceny za tovar:
- dobierkou
- vkladom na účet
- v hotovosti (iba v prípade osobného odberu tovaru)


10.1. Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo Slovenskej pošty. Ako daňový doklad o zaplatení slúži Kupujúcemu potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti (pošta, kuriér) a faktúra.

10.2. Vklad, prevod na účet – platba vopred

Kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet Predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke banky VÚB, a.s., po doručení potvrdzujúceho e-mailu od Predávajúceho, ktorý obsahuje čísla účtov, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol, dodaciu lehotu.

10.3. V hotovosti

Platba prebehne v mieste prebratia tovaru vo veľkosklade predávajúceho (viď nižšie).

Zásielka s tovarom bude vždy obsahovať daňový doklad (faktúru) a príjmový pokladničný doklad.

11. Spôsob doručenia:

Kupujúci má na výber z troch spôsobov doručenia tovaru:
- poštou
- osobným odberom

11.1. Poštou

Tovar bude Kupujúcemu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty.
Cena poštovného je odpovedajúco stanovená podľa platného cenníka SP. 

11.2. Osobný odber tovaru

Neúčtujeme cenu za doručenie. Osobný odber tovaru je možný na adrese:

Relax salón Mandala, Pacco Mandala s.r.o,Biely Potok 605, 013 06 Žilina
Po dohode na tel. č. 0905 930066
 

12. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

12.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

12.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

13. Výmena tovaru:

V prípade potreby Predávajúci Kupujúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar vymení za iný druh. Výmenu tovaru je potrebné vopred dohodnúť u Predávajúceho (tel: +421 905 930 066, e-mail: masazeterchova@gmail.com), tovar poslať doporučeným balíkom (nie na dobierku - zásielky na dobierku neakceptujeme) na adresu Predávajúceho a uviesť názov a počet kusov tovaru, za aký ho môže Predávajúci Kupujúcemu vymeniť. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške Kupujúci. Spôsob doručenia nového tovaru bude dojednaný písomne alebo telefonicky.

14. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:

14.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

14.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

14.3. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou.

14.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

14.5. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim, prípadne hotovostne v sídle Predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 14. odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť Kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 7 dní sa nevzťahuje na firmy.

15. Rozpor s kúpnou zmluvou:

Pokiaľ je Kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru Predávajúcim, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou Kupujúceho s Predávajúcim.

16. Reklamácie a záruka:

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Prípadné reklamácie vyrieši Predávajúci individuálnou dohodou s Kupujúcim a v súlade s právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je Kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u Predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) nesprávne použitie výrobku
b) nesprávne skladovanie
c) vady, o ktorých bol Kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

Postup pri reklamácii:
a) Kupujúci informuje Predávajúceho o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne (kontakty sú uvedené nižšie)
b) tovar zašle Kupujúci ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu: Pacco-Mandala s.r.o., Terchová 605, 01306 Terchová
c) do zásielky uvedie Kupujúci dôvod reklamácie a poštovú adresu Kupujúceho
d) Kupujúci priloží kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho

Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od Kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

17. Zodpovednosť za správnosť údajov:

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.pacco.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

18. Ochrana osobných údajov:

Predávajúci sa riadi zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci má právo, so súhlasom Kupujúceho, zhromažďovať jeho osobné údaje: meno, adresu, telefón, e-mail. Osobné údaje Kupujúcich Predávajúci neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Údaje, ktoré Predávajúci o Kupujúcom uchováva a spracováva, môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť, a to prihlásením do užívateľskej sekcie.

19. Záverečné ustanovenia:

Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetových stránkach www.pacco.sk najmenej mesiac pred ich účinnosťou.